Reglement

Goede afspraken maken goede vrienden

Huisreglement Heidestoempers
Versie: april 2011

1 Zondagsritten en uitstappen
1.1 Iedereen die zich aansluit bij de “Heidestoempers” wordt verondersteld dit reglement te kennen en na te leven.
1.2 Leden die door hun gedrag (zowel verbaal als non verbaal) de club schade toebrengen kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden.
1.4 Uitsluiting: het bestuur behoudt zich het recht leden gedurende een periode of definitief te schorsen wegens wangedrag en onsportiviteit.
1.5 De leuze van de club is: SAMEN UIT, SAMEN THUIS.
1.6 Wij fietsen in verschillende groepen iedereen kiest een groep die voor hem het beste past naargelang de conditie op die dag. Bij iedere groep is een
verantwoordelijke die de snelheid bepaalt en die snelle duivels terug fluit, zij kunnen het parcours op elk ogenblik wijzigen.
1.7 Bij pech wordt vanuit de groep voor bijstand gezorgd. Om materiaalpech te voorkomen vragen we dat ieder zijn fiets technisch in orde houdt. Bij zwaar
fietsweer is het eenieders plicht een collega fietser bij te staan in moeilijke momenten. Het is dus ook eenieders plicht de koptrekkers er op te wijzen dat
collega fietsers het moeilijk hebben.
1.8 Hij/zij die meefietst, is verplicht de wegcode van het desbetreffend land te respecteren.
1.9 Er wordt nergens afval achtergelaten zoals kapotte banden/tubes, binnenbandjes, verpakking van etenswaren, enz.
1.10 Het is duidelijk dat bij ongevallen, door het niet naleven van de verkeersregels, de betrokken personen zelf verantwoordelijk zijn voor hun
gedrag en de gevolgen daarvan.
1.11 Men is verplicht bij alle clubuitstappen en zondagritten de clubkledij te dragen.
1.12 Clubkledij kan enkel en alleen door en voor leden aangekocht worden. Het is niet toegestaan om deze kledij door te geven aan derden. Bestellingen
worden doorgegeven aan de verantwoordelijke in papieren of digitale vorm. Zij worden enkel mee verwerkt indien betaald op de einddatum van de bestelperiode. Dit kan zowel cash als via overschrijving op de rekening van de kledij.
1.13 Voor uw veiligheid is het verplicht een valhelm te dragen.
1.14 Wielertoeristen kunnen gecontroleerd worden op het gebruik van stimulerende middelen, dit door onaangekondigde controles door het dopingbusje van de Vlaamse Gemeenschap.
1.15 Koersen is bij alle ritten altijd verboden. Wij zijn wielertoeristen en geen wielrenners.
1.16 Aan niet leden moeten wij vragen achteraan aan te sluiten.
1.17 Dit reglement is niet volledig en kan ten alle tijden aangepast worden.

2. Uittreksel van de Belgische Wet
Art 41: gedrag tegenover wielertoeristen
2.1 Het is de weggebruikers verboden te breken
2.2 De weggebruikers moeten aanwijzingen opvolgen die gegeven worden door wegkapiteins om het verkeer stil te leggen moeten wegkapiteins gebruik maken van het verkeersbord  C3 ( spiegelei)
Art 43 bis Wielertoerisme in groep
43bis1 Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 groepen fietsers. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.
43bis2.1 De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
43bis2.2 Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.
43bis2.3 Indien deze groep vergezeld wordt door  wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis3.3.1° en 2°van toepassing.
43bis3.1 De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
43bis3.2 Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.
43bis3.3.1 De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaaroud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord "wegkapitein". Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. , terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.
43bis4 De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken v
erdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
43bis5 Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van hetverkeersbord A51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets. Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.
De Minister van Verkeerswezen bepaalt de minimum afmetingen van deze signalisatie.

3.Uittreksel Nederlandse wetgeving:
Artikel 5
3.1 Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad.
3.2 Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
3.3 Zij mogen het onverplichte fietspad gebruiken.
3.4 Bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen en fietsen met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter, mogen de rijbaan gebruiken.
3.5 Er bestaat geen specifieke wetgeving i.v.m. fietsen in groep.

Het Bestuur